About Us

มาเริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดี และเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของคุณ ให้มีมูลค่าหรือเครดิต กับ Calories Credit Challenge (CCC)


CCC เป็นแอปพลิเคชั่นตัวช่วยนับแคลอรีในการออกกำลังกายสำหรับคนไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ส่งเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนทุกช่วงวัย


"CCC" (CALORIES CREDIT CHALLENGE) มีวัตถุประสงค์เพื่อ


• เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่ยกีฬาของประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เดี่ยวข้อง


• เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมกีฬาที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy Model) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ ๗


• เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน


• เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนหันมาใส่ใจคุณภาพด้วยกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและเล่นกีฬา และบันทึกแต้ม จากการสะสมจำนวนก้าว ระยะทาง และแคลอรี นำมาแลกรางวัล / สิ่งของสมนาคุณ ที่สนับสนุนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือผู้ประกอบการ


เราเพียงอยากเห็นคนไทย ...มีสุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


มาเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของคุณ
มีมูลค่าหรือเครดิต กับ Calories Credit Challenge (CCC)  

policy.tkc@mots.go.th

Facebook Fanpage Calories Credit

เกี่ยวกับ
ติดตาม