นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ แอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “แอปพลิเคชัน”)

ทำขึ้นระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (“ผู้ให้บริการ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชัน การให้บริการและข้อมูลต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่าน และเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน ของผู้ให้บริการเป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน ของผู้ให้บริการทุกประการ เงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งให้ทราบถึง สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย อันพึงต้องปฎิบัติตาม

คำจำกัดความ

1) “ผู้ให้บริการ” หมายถึง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในชื่อของ “แอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge” หรือชื่ออื่นใดอันหมายถึงบริการนี้ และ ให้หมายรวมถึงการงานใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้ง โดยตรงผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenge

2) “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลและหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้าใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ

3) “เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

4) “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางแอปพลิเคชัน

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า ผู้ให้บริการ มีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา บนแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการอย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ (Register หรือ Subscriptions)

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการแอปพลิเคชันของทางบริษัทได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลา เช่น กรณีละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน หรือกรณีผู้ใช้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น

การใช้บริการแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้บริการ ตกลงและยอมรับ ว่าผู้ใช้บริการ จะใช้แอปพลิเคชันนี้ ตามวัตถุประสงค์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการ จะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2) ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม

3) ดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต ส่วนของแอปพลิเคชัน กรอบของแอปพลิเคชัน หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากแอปพลิเคชัน รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่น

4) ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อนล่วงหน้า กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นไม่ว่าโดยวิธีการใด

5) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใด ๆ จากแอปพลิเคชันนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ให้บริการ และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการ สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงานหรือให้บริการของผู้ให้บริการ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก

กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของผู้ให้บริการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง หากผู้ให้บริการทราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรได้ทันที

สิทธิของผู้ให้บริการ

1) สิทธิต่อธุรกิจที่มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ให้บริการอาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบรายชื่อธุรกิจใด ๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ระยะทาง คะแนน รูปภาพ) หรือข้อมูลอื่นๆ บนแอปพลิเคชันได้แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินของทางผู้ให้บริการในเรื่องข้อมูลบนแอปพลิเคชันถือเป็นที่สุด

2) สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีบนแอปพลิเคชัน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) และวันเกิด ผู้ใช้บริการอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น Facebook หรือ Line เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันง่ายขึ้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ชื่อของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้แอปพลิเคชันรู้ถึงจังหวัดที่ผู้ใช้บริการพักอาศัย เราใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมผู้ให้บริการในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการใช้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ให้บริการจะมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข่าวสารนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการติดต่อผู้ใช้บริการในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมูลจังหวัดที่ผู้ใช้บริการอยู่ วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ

3) สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่และกิจกรรม การเดินของผู้ใช้บริการ แอปพลิเคชันสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ถ้าผู้ใช้บริการบอกสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ (เช่น ใช้อุปกรณ์มือถือที่มี GPS system) ผู้ให้บริการอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของผู้ใช้บริการ ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดการใช้งานบริการ GPS system ให้ถือว่าผู้ใช้บริการให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้บริการต้องการปกปิดข้อมูลนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการได้

4) สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ผู้ให้บริการอาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จังหวัดที่ผู้ใช้บริการอาศัย วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจจะติดต่อผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

5) สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนแอปพลิเคชัน และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม หากผู้ให้บริการเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของผู้ให้บริการ ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของผู้ให้บริการและสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น กรณีอื่นใด ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

6) สิทธิในการลบ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเรื่อง การเข้าเป็นสมาชิก (Register หรือ Subscription) ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการลบสมาชิก ที่ผู้ใช้บริการได้มาไม่ว่าวิธีใดก็ตาม ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

7) การจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดใด ๆ จากความเสียหายดังกล่าว

8) ผู้ให้บริการไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของผู้ให้บริการหรือมีที่มาจากแหล่งอื่น รวมถึงข้อมูลที่สร้างและแชร์โดยสมาชิกผู้ใช้แอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ ด้วย การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนผู้ให้บริการเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานสอบสวน โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รายละเอียดของผู้ให้บริการ และรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าพนักงานสอบสวน แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อผู้ให้บริการ โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ผู้ให้บริการกำหนด พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวก็บและใช้ข้อมูลพื้นที่ของผู้ใช้บริการ ในการโฆษณาและบอกที่อยู่ของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดการใช้งานบริการ GPS system ให้ถือว่าผู้ใช้บริการให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้บริการต้องการปกปิดข้อมูลนี้ผู้ใช้บริการสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิด GPS บนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการได้

สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ผู้ให้บริการอาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่บริษัทในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จังหวัดที่ผู้ใช้บริการอาศัย วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจจะติดต่อผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนแอปพลิเคชัน และการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม หากผู้ให้บริการเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของผู้ให้บริการ ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของผู้ให้บริการและสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น กรณีอื่นใด ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

สิทธิในการลบ

เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเรื่อง การเข้าเป็นสมาชิก (Register หรือ Subscription) ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการลบสมาชิก ที่ผู้ใช้บริการได้มาไม่ว่าวิธีใดก็ตาม ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

การจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดใด ๆ จากความเสียหายดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของผู้ให้บริการหรือมีที่มาจากแหล่งอื่น รวมถึงข้อมูลที่สร้างและแชร์โดยสมาชิกผู้ใช้แอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ ด้วย การลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อความตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจพบว่า ผู้ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใช้บริการอาจแจ้งเตือนผู้ให้บริการเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานต่อเจ้าพนักงานสอบสวน โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รายละเอียดของผู้ให้บริการ และรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก เป็นต้น พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าวและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าพนักงานสอบสวน แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต่อผู้ให้บริการ โดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ผู้ให้บริการกำหนด พร้อมยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดดังกล่าว

เอกสาร เวอร์ชัน 1.01 ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 26 กันยายน 2566


มาเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของคุณ
มีมูลค่าหรือเครดิต กับ Calories Credit Challenge (CCC)  

policy.tkc@mots.go.th

Facebook Fanpage Calories Credit

เกี่ยวกับ
ติดตาม